Nasze usługi

Przedmiotem działalności Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. jest opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej w dziedzinie infrastruktury transportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całego kraju. Opracowujemy kompleksową dokumentację przedprojektową oraz projektową, obejmującą między innymi.
  • studia wykonalności,
  • koncepcje,
  • programy funkcjonalno-budowlane,
  • projekty budowlane,
  • projekty wykonawcze i powykonawcze,
  • materiały przetargowe,
  • pełnienia funkcji nadzoru autorskiego nad wielobranżową dokumentacją projektową.
Image

Ponad 70 lat
doświadczenia

Od początku istnienia biura, tj. od roku 1952 zrealizowaliśmy szereg inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej, drogowej oraz miejskiej infrastruktury transportowej, wykonując koncepcje, plany, opracowania projektowe, a także służąc wsparciem technicznym oraz pełniąc nadzór autorski.

Wsparcie
i koncepcja

Naszymi klientami są spółki Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy prywatne. Naszym klientom publicznym i prywatnym oferujemy usługi na każdym etapie procesu inwestycyjnego w sektorach transportu, środowiska, energetyki. Wspieramy ich od momentu nakreślenia wizji projektu oraz proponowanych wariantów inwestycji, kończąc na opracowaniu koncepcji i szczegółowych rozwiązań technicznych.

Prowadzimy uzgodnienia z gestorami i interesariuszami projektu, opracowujemy materiały przetargowe, dokumentację wykonawczą i powykonawczą, a następnie prowadzimy nadzór autorski nad projektem.

Wykwialifikowana
Kadra

Nasz potencjał to wykwalifikowana i interdyscyplinarna kadra inżynierów i ekspertów. Podstawą naszego zespołu są specjaliści z branży torowej, drogowej, mostowej, srk, elektroenergetyki oraz architektonicznej. Nasz zespół oferuje usługi z zakresu zrównoważonego projektowania i inżynierii.

Wspólnie pracuje nad optymalizacją rozwiązań projektowych i współdziała przy rozwiązywaniu problemów i wyzwań, które pojawiają się w toku realizacji projektu.

Branże, w których działamy

Nasza firma jest elastyczna i otwarta na współpracę z klientami z różnych branż. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i innowacyjnemu podejściu jesteśmy w stanie dostosować się do unikalnych potrzeb każdej branży i dostarczyć rozwiązania, które przynoszą wartość dodaną i przewagę konkurencyjną.
Branża Linii, Stacji i Węzłów

Branża Linii, Stacji i Węzłów

Zajmuje się projektowaniem linii kolejowych i tramwajowych, węzłów, łącznic, stacji rozrządowych, ładunkowych i kontenerowych, bocznic i zajezdni tramwajowych.
Branża Sterowania Ruchem Kolejowym

Branża Sterowania Ruchem Kolejowym

Projektuje urządzenia srk na stacjach, liniach i przejazdach kolejowych.
Branża Drogowa

Branża Drogowa

Projektuje drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, przejazdy kolejowe, drogi, ulice, ciągi pieszo-rowerowe, parkingi i place.
Branża Mostowa

Branża Mostowa

Projektuje mosty, tunele, wiadukty drogowe i kolejowe, przejścia podziemne, obiekty inżynieryjne dla zwierząt, kładki dla pieszych oraz przepusty.
Branża Elektroenergetyki i Sieci Trakcyjnej

Branża Elektroenergetyki i Sieci Trakcyjnej

Zajmuje się projektowaniem energetyki zawodowej, linii zasilająco-rozdzielczych, głównych stacji zasilających, stacji oddziałowych, instalacji wewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego, automatyki, instalacji elektrycznego ogrzewania rozjazdów, linii odbiorów nietrakcyjnych. Projektuje również sieć trakcyjną zarówno kolejową, jak i tramwajową.

Branża Telekomunikacji

Branża Telekomunikacji

Projektuje urządzenia i linie telekomunikacyjne systemów telewizji przemysłowej, systemów alarmowo-pożarowych, systemów włamaniowych i napadowych.
Branża Architektury i Konstrukcji

Branża Architektury i Konstrukcji

Wykonuje dokumentację projektową w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych budynków i budowli związanych z budownictwem komunikacyjnym, oraz małej architektury z elementami zagospodarowania terenu  wizualizacji.
Branża przygotowania inwestycji i koordynacji

Branża przygotowania inwestycji i koordynacji

Projektuje i realizuje zadania koordynacyjne dla wszystkich zadań inwestycyjnych nie zależnie od stopnia skomplikowania oraz realizuje elementy formalno-prawne związane z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji.