Nasze inwestycje

fot. www.poznan-szczecin.pl

Prace na linii kolejowej E59 na odcinku
Poznań Główny - Szczecin Dąbie – część 1

Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 1 odcinek st. Poznań Główny – st. Wronki (włącznie) tj. od km 0,000 do km 52,265.

Cel inwestycji
 • przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych,
 • poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii,
 • zdecydowane zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury,
 • uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:
 • zwiększenie komfortu podróży,
 • zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
 • skrócenie czasu podróży,
 • zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
 • eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Modernizacja zakłada na odcinku linii Poznań POD (Jeżyce) – Wronki modernizację linii do prędkości 160 km/h (przy założeniu prowadzenia ruchu towarowego z prędkością 80 km/h).
fot. www.ztm.poznan.pl

Modernizacja trasy tramwajowej
ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze

Zadanie obejmowało wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, poprzedzonych opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej.

Zakres prac

Zakresem prac projektowania objęty był odcinek trasy tramwajowej w ciągu ul. Kórnickiej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (wraz z węzłem) do os. Lecha oraz w ciągu ul. Żegrze od os. Lecha do Ronda Żegrze.

Generalnym założeniem projekty było wykonanie torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, w celu osiągnięcia m.in. trwałości, stabilności, poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia emisji drgań i hałasu oraz poprawienia komfortu podróżowania z uwzględnieniem przebudowy infrastruktury przystankowej na całej trasie tramwajowej poprzez jej dostosowanie do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

fot. UM Bydgoszcz

Budowa – modernizacja zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania "Budowa – modernizacja zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy".

Zakres prac

1. Zakres zadania obejmował:

 • Budynek dla służb eksploatacji tramwajów – budowa od podstaw,
 • Budynek myjni – budowa od podstaw,
 • Budynek do reprofilacji obręczy tramwajowych – budowa od podstaw,
 • Budynek magazynowy – budowa od podstaw,
 • Budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej, portierni – budowa od podstaw,
 • Budynek hali zajezdni – przebudowa naw obsługowych, termomodernizacja i renowacja elewacji budynku,
 • Infrastruktura zewnętrzna zajezdni:
  • budowa systemu zarządzania ruchem tramwajów w zajezdni wraz z systemem monitoringu,
  • przebudowa układu torowo-sieciowego,
  • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • przebudowa sieci ciepłowniczych,
  • przebudowa sieci teletechnicznych,
  • przebudowa,
  • przebudowa układu dróg wewnętrznych i placów z miejscami parkingowymi wraz z ogrodzeniem,

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z pkt 2.3 Działu II SIWZ oraz wzoru umowy.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę peronu na st. Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego w granicy działki PKP

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zakres prac

Projekt swoim zakresem obejmował:

 • stronę wschodnią stacji Poznań Główny obszar między torem nr 8 a granicą PKP z Galerią,
 • budowa peronu dwukrawędziowego z układem torowym wraz z SDIP, SMW, oświetleniem, nagłośnieniem, małą architekturą i ewentualnym zadaszeniem na długości peronu,
 • budowa przejścia podziemnego (tunelu) z wejściami na nowy peron i budową windy,
 • dostosowanie torów między innymi nr 10 oraz toru nr 33 wraz z elektryfikacją i właściwym odwodnieniem do nowego układu peronów,
 • wbudowanie rozjazdów łączących tory wraz z odwodnieniem.