Poznański Węzeł Kolejowy

Studium wykonalności dla przystosowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu

Podstawowym celem projektu jest wykonanie prac studialnych i przygotowawczych (przedprojektowych) koniecznych dla podjęcia modernizacji infrastruktury linii kolejowych wchodzących w skład Poznańskiego Węzła Kolejowego w związku z planowanym w przyszłości włączeniem do węzła linii KDP.

Wspomniane linie powinny zostać dostosowane do potrzeb, skali i struktury przewozów kolejowych, zarówno w wymiarze ilościowym i jakościowym, a także do efektywnej integracji poszczególnych gałęzi transportu w oparciu o zdefiniowane węzły przesiadkowe i integracyjne. Działania modernizacyjne powinny przyczynić się do pogłębienia i przyspieszenia procesu integracji przestrzennej i gospodarczej miejscowości znajdujących się w obszarze Poznańskiego Węzła Kolejowego. W efekcie powinien powstać centralny dla regionu węzeł multimodalny, którego kluczowym elementem będzie ponadregionalna kolej dużych prędkości. Ma to zwiększyć dostępność systemu kolei dużych prędkości i podnieść ich efektywność ekonomiczną. Konkurencyjne połączenie kolejowe pomiędzy centrum aglomeracji a sąsiednimi powiatami umożliwi wyższą dostępność rynków pracy i edukacji Poznania dla pozostałych mieszkańców regionu bez konieczności zmiany miejsca ich zamieszkania. Pozwoli na zrównoważony rozwój obszaru metropolitalnego, poprawi warunki ekologiczne, umożliwi wyprowadzenie uciążliwego przemysłu i usług na obszary podmiejskie oraz rozwój atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestycji. Z punktu widzenia obszarów podmiejskich kolej na obszarze Poznańskiego Węzła Kolejowego będzie szansą zarówno na lepszą dostępność do poznańskich uczelni i szerzej całego rynku edukacyjnego oraz pracy, jak i na bezpośrednie przyspieszenie lokalnych zmian strukturalnych. Dotyczy to nie tylko uprzemysłowienia, ale również rozwoju sektora usług – w tym turystyki weekendowej oraz wakacyjnej.

Podstawowymi przesłankami realizacji projektu są:

  • bariery rozwojowe Poznańskiego Węzła Kolejowego, związane ze słabą dostępnością transportową terenów inwestycyjnych, w obecnym układzie transportowym i specyficznych warunkach środowiskowych,
  • brak obsługi kolejowym transportem zbiorowym dużych potoków pasażerskich związanych z modernizowanym lotniskiem międzynarodowym w Poznaniu (obecnie istnieje wyłącznie połączenie autobusowe MPK),
  • duże dysproporcje w rozwoju gospodarczym oraz dostępie do edukacji i kultury pomiędzy poszczególnymi obszarami objętymi zakresem Poznańskiego Węzła Kolejowego,
  • narastające zjawisko kongestii w ruchu tranzytowym oraz lokalnym na drogach do centrum Poznania i węzłów autostradowych.

 

Realizacja: Agencja WMC